PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Zostań zawodową bądź niezawodową rodziną zastępczą

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poszukuje osób z terenu powiatu nowodworskiego zainteresowanych sprawowaniem funkcji zawodowej bądź niezawodowej rodziny zastępczej dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki i wychowania.

Rodzinę zastępczą zawodową bądź niezawodową mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej bądź niezawodowej może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 1. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 1. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Dodatkowo w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej bądź niezawodowej po otrzymaniu od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania powyższych warunków kierowani są na nieodpłatne szkolenie – którego ukończenie jest kolejnym warunkiem koniecznym do sprawowania funkcji rodziny zastępczej zawodowej bądź niezawodowej.

Osoby z powiatu nowodworskiego zainteresowane sprawowaniem funkcji zawodowej bądź niezawodowej rodziny zastępczej powinny wypełnić i złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim następujące dokumenty:

 1. Wniosek w sprawie wszczęcia procedury kwalifikacyjnej i skierowania na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej / prowadzenia rodzinnego domu dziecka składany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim przez kandydatów;
   – wzór dostępny w PCPR - pobierz
 2. Kopie dowodów osobistych kandydatów (oryginały dowodów do wglądu);
 3. Odpis aktu małżeństwa – osób będących w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia- osoby samotnej;
 4. Dokumenty obrazujące dochody kandydatów, w szczególności zaświadczenie o osiąganych dochodach. Do uzyskania w miejscu pracy (zatrudnienie na etacie), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (prowadzący działalność gospodarczą), zaświadczenie z Urzędu Gminy (rolnicy);
 5. Aktualne potwierdzenie miejsca pobytu (tzw. zameldowanie);
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej- wymagane dostarczenie co 2 lata;
 7. Opinię psychologiczną i pedagogiczną o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada, co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 – letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 8. Oświadczenie odnoszące się do spełniania warunków do sprawowania pieczy zastępczej;– wzór dostępny w PCPR -
 9. Zaświadczenie o niekaralności (Krajowy Rejestr Karny).

Dokumenty potwierdzające zapewnienie przez kandydatów odpowiednich warunków mieszkaniowych, w szczególności;

 • Notarialny akt własności budynku, umowa najmu lokalu/budynku lub inna umowa, będąca podstawą zajmowania danego lokalu/budynku przez kandydatów,
 • Pozwolenie na użytkowanie budynku,
 • Protokoły z okresowych kontroli i przeglądów stanu technicznego budynku,
  w szczególności przewodów kominowych (domowych, spalinowych
  i wentylacyjnych), instalacji grzewczej oraz innej infrastruktury technicznej wewnątrz budynku,
 • Protokoły z okresowych kontroli infrastruktury technicznej służącej do właściwej eksploatacji budynku a znajdujących się poza budynkiem, jeżeli przepisy prawa tego wymagają,
 • Aktualne badania wody, jeśli woda pobierana jest ze studni.

Rodzina zastępcza zawodowa bądź nie zawodowa może liczyć na wsparcie finansowe w związku z przyjęciem dziecka/dzieci, w tym w szczególności na comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/dzieci. Dodatkowo rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej ze Starostą. Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Szczegółowe informacje dotyczące sprawowania funkcji rodziny zastępczej zawodowej bądź niezawodowej lub też innych form pieczy zastępczej można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim adres ul. Paderewskiego 6, osobiście w pokoju 302, telefonicznie pod nr 22 765-94-90 lub nr 22 765-94-95 bądź mailowo: sekretariat@pcprndm.pl .

Kontaktować się można w poniedziałek w godz. 9-17, oraz od wtorku do piątku
w godz.  8 00-16 00.       

 

Serdecznie zachęcamy do kontaktu.

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Gąsiorowska

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

Dyspozytor Karolina Pacuska

email: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 728-095-851

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Katarzyna Liskowiak e-mail:  k.liskowiak@pcprndm.pl     tel. 22 365 01 26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

Starszy Pracownik Socjalny Joanna Sitek

e-mail:j.sitek@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Monika Klukowska

e.mail: m.klukowska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-32

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Podinspektor Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje