PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia  25  maja  2018  r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie o  ochronie  danych) (Dz.  U.  UE.  L.  z  2016  r.  Nr  119,  str.  1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z  przetwarzaniem udostępnionych dla  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim  - Państwa danych osobowych :

I. Administratorem  danych  jest  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM,  ul. Chemików 6 , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

1.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem –     iod@pcprndm.pl

II. W/w  administrator  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  6  Rozporządzenia  RODO  przetwarza   dane   osobowe,  w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań       na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie  jest  niezbędne  do  ochrony  żywotnych  interesów  osoby,  której  dane  dotyczą,  lub  innej  osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają  interesy  lub  podstawowe  prawa  i  wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  wymagające  ochrony  danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji zapisów ustaw:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

IV. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a- upoważnionym z mocy prawa podmiotom, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków;

b- dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

V. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub do organizacji międzynarodowej.

VI. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań, do którego zostały zebrane. Materiały archiwalne będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VII. W związku z przetwarzaniem udostępnionych  danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 2. prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 3. prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 5. prawo    do    wniesienia    sprzeciwu    wobec    przetwarzania    swoich    danych   na    podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
 6. prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VIII. W  przypadkach,  w  których  przetwarzanie  Państwa danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie art.6 ust.1 lit a   Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

IX. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w instytucję Państwa danych osobowych  narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

X. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie danych jest warunkiem podjęcia działań, bez podania danych osobowych nie jest możliwe realizacja zadań przez administratora.

XI. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 RODO

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje