PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Zostań zawodową bądź niezawodową rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza do współpracy osoby zainteresowane sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki i wychowania.

Zadaniem Rodziców zastępczych jest:

 • stworzenie środowiska, które zapewni dzieciom poczucie bezpieczeństwa, właściwe rozpoznanie i adekwatne zaspokajanie potrzeb, szacunek dla ich tożsamości i znaczących relacji, korekcyjny model postrzegania świata i ludzi, osiągnięcie maksimum potencjału rozwojowego.
 • opieka i wychowanie dzieci, pomoc im w przezwyciężeniu trudności szkolnych, zaspokajanie potrzeb materialno- bytowych, emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych, organizowanie im czasu wolnego i wypoczynku. Umożliwianie dzieciom stałego kontaktu z rodziną naturalną.
 • stała współpraca osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Oczekujemy:

 • predyspozycji psychicznych i fizycznych do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem dzieci,
 • wysokiej motywacji do pracy z dziećmi,
 • wrażliwości na potrzeby dzieci i umiejętności reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • dyspozycyjności.

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rodzicami Zastępczymi mogą zostać osoby, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Kandydaci przechodzą bezpłatne szkolenie praktyczne i teoretyczne, zatwierdzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowujące i dające uprawnienia do pełnienia roli Rodzica Zastępczego.

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w którym będzie prowadzona rodzina zastępcza (opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, antenę zbiorczą itp.)
 • Pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka 
 • Zatrudnienie dodatkowej osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 
 • Szkolenia w obszarze opieki zastępczej oraz pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Stałą współpracę z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej/pracownikiem socjalnym
 • Stały dostęp do bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologicznej, pedagogicznej, prawniczej
 • Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
 • Dodatek wychowawczy na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 r. życia 

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek w sprawie wszczęcia procedury kwalifikacyjnej i skierowania na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej / prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • Odpis aktu małżeństwa
 • Odpis aktu urodzenia
 • Zaświadczenie o osiąganych dochodach (do uzyskania w miejscu pracy (zatrudnienie na etacie), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (prowadzący działalność gospodarczą), zaświadczenie z Urzędu Gminy (rolnicy)
 • Potwierdzenie miejsca pobytu (tzw. zameldowanie)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Opinię psychologiczną i pedagogiczną o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez pedagoga i psychologa, który posiada, co najmniej dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków do sprawowania pieczy zastępczej
 • Zaświadczenie o niekaralności (Krajowy Rejestr Karny)
 • Dokumenty potwierdzające zapewnienie przez kandydatów odpowiednich warunków mieszkaniowych, w szczególności:
 • Notarialny akt własności budynku, umowa najmu lokalu/budynku lub inna umowa, będąca podstawą zajmowania danego lokalu/budynku przez kandydatów,
 • Pozwolenie na użytkowanie budynku,
 • Protokoły z okresowych kontroli i przeglądów stanu technicznego budynku (przewodów kominowych (domowych, spalinowych i wentylacyjnych), instalacji grzewczej oraz innej infrastruktury technicznej wewnątrz budynku),
 • Protokoły z okresowych kontroli infrastruktury technicznej służącej do właściwej eksploatacji budynku a znajdujących się poza budynkiem, jeżeli przepisy prawa tego wymagają,
 • Aktualne badania wody, jeśli woda pobierana jest ze studni.

 

Szczegółowych informacji dotyczących sprawowania funkcji rodziny zastępczej udzielają pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Chemików 6, Nowy Dwór Mazowiecki) pod numerem tel. 22 365 01 31, adres e-mail i.waladzinska@pcprndm.pl bądź 22 365 01 20, e-mail sekretariat@pcprndm.pl

Finał XI edycji konkursu plastycznego Wojewody – wręczenie nagród w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych typu rodzinnego „Lepsze Jutro” w Kleniewie oraz „Nasz Nowy Dom” w Ruszkowie

Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski spotkał się z laureatami XI edycji konkursu na kartkę świąteczną Wojewody. Konkurs plastyczny Wojewody na wykonanie kartki bożonarodzeniowej był adresowany do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z Mazowsza. Prace mogły być wykonane dowolną metodą plastyczną. Oceny zgłoszonych na konkurs prac dokonali: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wraz z dyrektorami i pracownikami Biura Wojewody. W grudniowym konkursie, na który nadesłano łącznie 60 prac, jury wyróżniło 8 kartek, w tym prace Krzysztofa (14 lat) i Piotra (15 la). Wyróżnione kartki zostaną wysłane do najważniejszych osób w państwie oraz do mediów. Podczas wizyty, w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Lepsze Jutro” w Kleniewie i placówce opiekuńczo-wychowawczej „Nasz Nowy Dom” w Ruszkowie prowadzonych przez Fundację EFOP, na zlecenie Powiatu Nowodworskiego nastąpiło uroczyste przekazanie nagród. Chłopcy otrzymali upominki i kosze ze słodyczami. Wicewojewoda złożył gratulacje utalentowanym Laureatom.
Serdecznie gratulujemy :)

 • autor: M. Rączka Dyrektor PCPR Nowy Dwór Mazowiecki, data: 2019-03-27
 • zdjęcie grupowe dzieci
 • Zdjęcie grupowe
 • wspólny poczęstunek

Otwarcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego „ Lepsze Jutro” w Kleniewie

Pierwszego października br. nastąpiło otwarcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego „ Lepsze Jutro” w Kleniewie prowadzonej na zlecenie powiatu nowodworskiego. Uroczystego otwarcia Domu, dokonali m.in.: Paweł Calak – wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Marek Rączka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, Norbert Schweers – przewodniczący Zarządu Fundacji EFOP, Sigrid Jordan – Nimsch – członek Zarządu Fundacji EFOP, Joanna Bürger – pełnomocnik Zarządu Fundacji EFOP, Joanna Banach – dyrektor regionalny Fundacji EFOP, Marlena Mazurska – kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Płocku, Tomasz Matuszewski – starosta Powiatu Gostynińskiego, Jan Krzewicki - wicestarosta Powiatu Gostynińskiego, Edmund Zieliński – wójt Gminy Gostynin, , Alina Sommerfeld - p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie oraz inni zaproszeni goście.

XI Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 17.06.2018r. w Parku rozrywki w Julinku odbył się XI Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Piknik rodzinny zorganizowany został przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i skierowany do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowodworskiego, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Impreza została objęta patronatem Starosty Nowodworskiego.

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składają Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka, Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak oraz Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • -

Nabór na warsztaty organizowane przez Fundację EY

Szanowni Państwo,

 

Fundacja EY działa na rzecz dzieci i opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej już od prawie 20 lat.

Jako partner merytoryczny wydarzenia, chcielibyśmy Państwu przedstawić projekt CEMS Chance.

CEMS Chance to 4-dniowy cykl warsztatów, skierowany do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej
z całej Polski, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej
czy zdrowotnej. Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Młode talenty wyróżnione - nagrody za kartki Świąteczne Wojewody

Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera wręczył nagrodę dla zdobywczyni pierwszego miejsca w X edycji konkursu plastycznego na kartkę świąteczną.

Wojewoda w dniu 28 lutego 2018 r. odwiedził placówkę opiekuńczo–wychowawczą „Nowy Start” w Ruszkowie prowadzoną przez Fundację EFOP, EJF, w której przebywają: autorka zwycięskiego projektu – trzynastoletnia Daria oraz dziewięcioletnia Natalia, laureatka konkursowego wyróżnienia.

Program stypendialny dla dzieci i młodzieży z pieczy instytucjonalnej i rodzinnej

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

http://towarzystwonaszdom.pl/program-stypendialny-moja-przyszlosc/

2017.05.27 X Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 27.05.2017r. w Parku rozrywki w Julinku  odbył się X Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Piknik rodzinny zorganizowany został przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i skierowany do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowodworskiego, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz  wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi zainterweniować państwo, by zapewnić dziecku czasową opiekę i wychowanie poza rodziną. Wtedy właśnie dzieci potrzebują rodziny zastępczej, pełnej miłości i ciepła, którego zabrakło w rodzinnym domu.

Zapraszamy do obejrzenia materiału w związku z prowadzoną kampanią promocyjną w Kurierze Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2017 roku.(03:40")
https://warszawa.tvp.pl/28856481/30012017

 • autor: M. Rączka Dyrektor PCPR Nowy Dwór Mazowiecki, data: 2017-02-13
 • logo Fundacji EY

Akademia Świadomego Rodzica w Fundacji EY

Serdecznie zapraszam rodziny zastępcze do udziału w 4 edycji Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji EY – nabór trwa do 24 lutego .

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością

 • Zaproszenie na IX Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego „Razem Więcej„

IX Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego „Razem Więcej„

W dniu 28.05.2016r. odbył się IX Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „Razem Więcej„ na terenie boiska przy Hali w Pomiechówku. Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z atrakcji kompleksu rekreacyjno-leśnego w tym parku linowego czy placu zabaw. Dzieci swoich sił mogły spróbować na strzelnicy

Serdeczne podziękowania dla firmy Reckitt Benckiser

 • Dyplom z podziękowaniem dla firmy Reckitt Benckiser
 • informacja o programie 500+

Informacja program 500+

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje

baner toplayer
Plakat Rodzic Zastępczy