PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Pomoc integracyjna na terenie RP

Pomoc integracyjna przysługuje uchodźcom, którzy w Polsce uzyskali:

– status uchodźcy
– ochronę uzupełniającą

Pomoc ta jest udzielana tylko w ramach programu integracji(IPI). Przyznanie pomocy jest poprzedzone wywiadem środowiskowym (w miejscu zamieszkania), to znaczy po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej materialnej, zawodowej, znajomości języka polskiego wnioskodawcy i członków jego rodziny oraz po uzgodnieniu programu integracyjnego.

Pomoc ta ma na celu wsparcie procesu integracji, a przysługuje uchodźcom od miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpili z wnioskiem o jej udzielenie wraz
z kompletem dokumentów. Pomoc dla przebywających w ośrodku dla cudzoziemców przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym opuścili ośrodek.

Pomoc udzielana jest na okres do 12 miesięcy, licząc od miesiąca złożenia kompletnego wniosku, po uprzednim rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodziny (wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania) i opracowaniu indywidualnego programu integracji(IPI).

Pomoc obejmuje:

 • Świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego

Przyznane środki mogą być wydatkowane na bieżące utrzymanie, w tym
w szczególności na wyżywienie, ubranie, obuwie, opłaty związanych z utrzymaniem mieszkania, leczenie, zakup środków higieny. Świadczenia te mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

 • Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Są one opłacane najczęściej wobec osób, które z racji wieku lub niepełnosprawności, poprzez rejestrację Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne nie mogą być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

 • Specjalistyczne poradnictwo

Specjalistyczne poradnictwo obejmuje udzielanie rad, wskazówek, opinii, informacji wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności Można w szczególności wyróżnić poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, pedagogiczne Porady są  udzielane osobom legitymującym się odpowiednim wykształceniem i specjalizującym  się w dziedzinie, w ramach której udzielają pomocy.

Wysokość świadczeń pieniężnych:

 1. minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą –  w wysokości 606 zł,
 2.  maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
  w wysokości 1335 zł,

Jednak zróżnicowaną kwotowo z podziałem na okres do 6 miesięcy i od 7 do 12 miesięcy -  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 07.04.2015 r. (Dz. U. poz. 515  z późn. zm.)

 1. Świadczenia pieniężne są przyznawane w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44.

Warunkiem przyznania pomocy integracyjnej dla uchodźcy jest:

 • legitymowanie się nadanym w Polsce przez Prezesa Urzędu ds. Cudzoziemców – statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą;
 • złożenie wniosku  o objęcie pomocą integracyjną wraz z kompletem dokumentów, tj. kopami: decyzji o nadaniu statusu uchodźcy/ uzyskaniu ochrony uzupełniającej, karty pobytu, Genewskiego dokumentu podróży (w przypadku uchodźców) – w terminie 60 dni od otrzymania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej nie pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem Polski; Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Polsce w/w formę ochrony;
 • umożliwienie pracownikowi socjalnemu rozpoznanie sytuacji życiowej cudzoziemca poprzez przeprowadzenie w miejscu jego zamieszkania wywiadu środowiskowego;
 • podpisanie uzgodnionego wspólnie z pracownikiem socjalnym indywidualnego programu integracji.

 

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje