PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

• uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

Zgodnie z art. 10c ust. 1  ww. ustawy „turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.” Szczegółowe zasady ubiegania się oraz korzystania z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia (druk dostępny w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej Centrum).
  2. Właściwie wypełniony druk wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny - załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia (druk dostępny w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej Centrum).
  3. Kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnego),

WAŻNE:

  1. PCPR nie pełni funkcji organizatora turnusów oraz nie dokonuje rezerwacji na turnusach, tj. nie przydziela miejsc w ośrodkach oraz terminów turnusu.
  2. Przyznane dofinansowanie może zostać przekazane wyłącznie na konto organizatora turnusu, nie później jak na 7 dni przed dniem rozpoczęcia wybranego turnusu. Ponadto musi być ono wypłacone do końca roku kalendarzowego, w którym zostało przyznane.
  3. Osoba której przyznano dofinansowanie, jest zobowiązana do wyboru organizatora oraz ośrodka (w którym odbędzie się turnus) w oparciu o posiadane przez organizatora turnusu i ośrodek wpisy do rejestrów ośrodków oraz organizatorów (informacje dostępne pod adresem elektronicznym: www.empatia.mpips.gov.pl), obejmujące okres trwania wybranego turnusu, jak również uwzględniając określone w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim schorzenia lub dysfunkcje organizmu.
  4. Po uzgodnieniu rezerwacji z organizatorem turnusu, należy ją zgłosić w siedzibie PCPR, składając informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia wybranego turnusu.
  5. Niespełnienie warunków, o których mowa w punktach 3 i 4 skutkować może koniecznością wyboru innego ośrodka i/lub organizatora turnusu, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje