PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

 • logotyp EFS

Ogłoszenie o rekrutacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 44 mieszkańców Powiatu Nowodworskiego wraz z ich otoczeniem, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, społeczną, zdrowotną lub niepełnosprawność znajdują się w grupie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie kompetencji społecznych, zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowych, kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

 1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
 1. zamieszkała na terenie powiatu nowodworskiego,
 2. zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. dziecko bądź osoba w wieku aktywności zawodowej,
 4. należąca do jednej z grup (poświadczone odpowiednimi dokumentami):
 • dzieci do 15 r. ż. przebywające w pieczy zastępczej (21 os.) ,
 • osoby w wieku od 15 do 25 r. ż. przebywające w pieczy zastępczej (5 os.),
 • pełnoletni usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej (5 os.),
 • kobiety doświadczające przemocy w rodzinie (4 os.),
 • osoby niepełnosprawne (9 os.),
 • otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wsparcie systemu pieczy zastępczej.
 1. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się  i udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej oraz w Biurze Projektu, ul. Ignacego Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. 312., tel. (22) 765-94-94.
 2. Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu w terminie od 1.02.2017 r. do 28.02.2017 r. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do Realizatora projektu.
 • autor: K. Kłosowska Inspektor PCPR, data: 2017-02-01

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje