PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

 • logotyp EFS

Informacja o projekcie współfinansowanym ze środków EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku realizuje projekt systemowy

pt.: „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem”, działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu 603 332,23 zł.

Wartość dofinansowania z EFS 482 665,78 zł.

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 44 osób, które ze względu na swoją  sytuację rodzinną, społeczną, zdrowotną lub niepełnosprawność znajdują się
w grupie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na ten cel składają się:

 • wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych,
 • zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej, poprzez doskonalenie zdolności do prawidłowych stosunków
  i interakcji z ludźmi,
 • rozwijanie kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców, wspomaganie wychowawcze i edukacyjne rodzin zastępczych,
 • zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Adresaci projektu:

Projekt obejmie 44 mieszkańców powiatu nowodworskiego, w tym:

 • dzieci objęte pieczą zastępczą do 15 r. ż. (21 os.) ,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej powyżej 15 do 25 r. ż. (5 os.),
 • pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (5 os.),
 • kobiety doświadczające przemocy w rodzinie (4 os.),
 • osoby niepełnosprawne (9 os.),
 • otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wsparcie systemu pieczy zastępczej.

Zadania przewidziane w projekcie:

 • wypracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji – spotkania z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym
  (w zależności od grupy),
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • zintegrowane poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe i prawne;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
 • zapewnienie opieki nad osobą zależną w trakcie udziału w kursach i warsztatach dla kobiet dotkniętych przemocą
  w rodzinie;
 • usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium za odbyty staż zawodowy dla osób niepełnosprawnych;
 • usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej,
 • oddziaływanie na otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wsparcie systemu pieczy zastępczej, w tym szkolenia w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji, z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz treningi technik i kompetencji wychowawczych,
 • diagnoza i realizacja programów rehabilitacyjnych dla dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych,
 • inne narzędzia i metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej.

Planowane efekty:

 • osiągnięcie celu działania 9.1,
 • 56 % osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 46% osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonym po zakończeniu udziału w projekcie dokonają postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podejmą dalszą aktywizację,
 • 22 % osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 12% osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi po zakończeniu udziału
  w projekcie podejmie zatrudnienie.
 • autor: K. Kłosowska PCPR, data: 2017-01-09

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Gąsiorowska

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

Dyspozytor Karolina Pacuska

email: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 728-095-851

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Katarzyna Liskowiak e-mail:  k.liskowiak@pcprndm.pl     tel. 22 365 01 26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

Starszy Pracownik Socjalny Joanna Sitek

e-mail:j.sitek@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Monika Klukowska

e.mail: m.klukowska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-32

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Podinspektor Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje