PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Fundusze europejskie: rusza perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020.

Nowa filozofia wykorzystania funduszy europejskich oznacza także pogłębioną decentralizację. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że samorząd jest najlepszym partnerem w realizacji projektów dla i blisko ludzi.

W Nowej Perspektywie Finansowej zaplanowanych zostało sześć programów krajowych:

 • Infrastruktura i Środowisko
 • Inteligentny Rozwój
 • Wiedza Edukacja Rozwój
 • Polska Wschodnia
 • Polska Cyfrowa
 • Pomoc Techniczna

oraz 16 programów regionalnych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na terenie Województwa Mazowieckiego  będą mogły  dalej wspierać swoich podopiecznych realizując tzw. projekty pozakonkursowe.

Będzie to w znacznej mierze kontynuacja przedsięwzięć realizowanych w ramach PO KL w zakresie aktywnej integracji dla włączenia społecznego, mających na celu aktywizację społeczno-zawodową tj. kompleksowe wsparcie obejmujące zintegrowane usługi społeczne, edukacyjne i zawodowe.

W projektach realizowanych przez PCPR w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim  możliwe będzie korzystanie z szerokiego zakresu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, w zależności od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem. Mogą to być, m.in.

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu ;
 • praca socjalna;
 • usługi asystenckie, w tym m.in. usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta rodziny, asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności;
 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (m.in. staże, praktyki zawodowe);
 • subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
 • zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego;
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, poradnictwo prawne i obywatelskie;
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 • poradnictwo zawodowe;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;
 • finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie    podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym;
 • pomoc dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniająca lub odbudowująca naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne.

 

Zapraszamy do systematycznego odwiedzania naszej strony, gdzie  będziemy na bieżąco  publikować materiały i informować o naszych działaniach. 

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje