PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, która nie może mieć charakteru zarobkowego. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.

Jednostka zamierzająca utworzyć warsztat składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia  i działalności warsztatu terapii zajęciowej ( załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. poz.587), wraz z projektem utworzenia warsztatu.
Projekt utworzenia warsztatu powinien zawierać w szczególności:     

 1. nazwę oraz określenie siedziby jednostki zamierzającej utworzyć warsztat;
 2. adres i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres nie krótszy niż 10 lat;
 3. promesę zwolnienia z opłat za użytkowanie obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego;
 4. aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki, a w przypadku nieposiadania osobowości prawnej dokument potwierdzający istnienie takiej jednostki;
 5. statut jednostki zamierzającej utworzyć warsztat;
 6. zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników warsztatu, z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności łącznie z wynikającym z orzeczenia
  o stopniu niepełnosprawności wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej oraz z podaniem wieku kandydatów;
 7. plan działalności warsztatu określający metody pracy z uczestnikami warsztatu 
  w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej;
 8. zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestników warsztatu;
 9. propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
 10. preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z:
 • kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, sporządzonym i podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierającym wyliczenia poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z podaniem podstawy kalkulacji,
 • dokumentacją projektową w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu,
 • wykazem niezbędnego wyposażenia warsztatu wynikającego z programu terapii w układzie rzeczowo-finansowym, z podaniem cen jednostkowych,
 • uzasadnieniem;
 1. preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu uwzględniający:
 • wielkość kosztów przypadających miesięcznie na jednego uczestnika,
 • przewidywany procentowy udział środków Funduszu w finansowaniu tych kosztów;
 1. informację o własnych lub pozyskanych z innych źródeł środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie kosztów utworzenia warsztatu;
 2. plan pomieszczeń warsztatu, z określeniem ich powierzchni użytkowej 
  i przeznaczenia;
 3. regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkę zamierzającą utworzyć warsztat;
 4. określenie formy opieki medycznej w warsztacie.


Każdy Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi terapie w 5-osobowych grupach w pracowniach terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym dla każdego uczestnika Warsztatu przez Radę Programową Warsztatu. Prowadzone są w Warsztacie zajęcia rehabilitacyjne i spotkania z psychologiem. Wykorzystywane są różne metody pracy w WTZ z osobami niepełnosprawnymi, np. poznawcze, praktyczne, werbalne, trening ekonomiczny oraz formy pracy indywidualnej i grupowej. Pracownicy Warsztatu kładą szczególnie nacisk na rehabilitację społeczną i integrację – spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina czy na koncert, udział w zawodach sportowych oraz imprezach okolicznościowych. Warsztat współpracuje ściśle z rodzicami i opiekunami, jak również  z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego.

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje