PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

 • opis pomocy społecznej: województwo, powiat, gminę

Informacje o PCPR


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w ustawie o pomocy społecznej (ups)

 • Wśród jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (jops) ustawa o pomocy społecznej (ups) wymienia m.in. powiatowe centrum pomocy rodzinie (pcpr).
 • Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu realizują miejskie  ośrodki pomocy społecznej, które mogą być  nazwane „miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie”.
 • Ups określa zadania własne i zlecone powiatu z zakresu pomocy społecznej.
 • Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie (jednostka wyróżniona w rozdziale dotyczącym organizacji pomocy społecznej).

 

Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej (ups)

 

 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 3. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka…;
 4. zapewnienie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
 5. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
 6. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 7. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności
  w przystosowaniu się do  życia
  , młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci
  i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi  i kobiet w ciąży….;
 8. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
 9. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 10. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 11. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 12. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 13. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 14. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 15. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 16. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 17. przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
 18. utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym

         zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 

Zadania z zakresu administracji rządowej w powiecie (ups)

 1. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne …;
 2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 4. udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
 5. finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5;

Inne regulacje uprawnień PCPR (ups)

 • Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne;
 • PCPR może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów…;
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka (z upoważnienia starosty);
 • Koordynacja realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów

społecznych;

 • Nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej (nadzór Starosty przy pomocy PCPR);
 • opiniowanie (kierownik PCPR lub MOPS/MOPR) kandydatur na stanowiska wyżej wymienionych JOPS (zatrudnia ich zarząd powiatu).
 • Kierownik PCPR
 • współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki
  i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
 • przedkłada sądowi, co najmniej raz w roku, wykaz rodzin zastępczych,
 • składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (Rada powiatu na podstawie wykazu potrzeb opracowuje
  i wdraża lokalne programy pomocy społecznej).

 

Zadania własne powiatu w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum  pomocy  rodzinie  oraz  organizatorów  rodzinnej  pieczy zastępczej (art. 182)

 1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
 2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych;
 3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
 4. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
 5. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasiegu ponadgminnym;
 6. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

a)  grupwsparcia,

b)  specjalistycznego poradnictwa;

 1. powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 2. wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 3. Zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
 4. prowadzenie rejestru danych o zakwalifikowanych i prowadzących RZ
  i
  RDD;
 5. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 6. finansowanie:

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, w rodzinach domach dziecka, placówkach opiekuńczo- wychowawczych….,

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówkiopiekuńczo-terapeutyczne,

c)    szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji placówki opiekuńczo- typu rodzinnego dla rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka placówek typurodzinnego;

Plus sprawozdawczość rzeczowo-finansowa i przekazywanie informacji do BIG.

 

Inne regulacje w ustawie o wspieraniu rodziny… zadania PCPR

 

 • Do zakresu działania powiatowego centrum pomocy rodzinie należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
 • Kierownik PCPR współpracuje z sądem w dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice pozbawieni  lub władzy rodzicielskiej nadnimi;
 • Kierownik PCPR składa zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie
  z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinieoraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej;
 • Powiatowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej uchwalane są na podstawie zestawienia potrzeb, o którym mowa w poprzednim punkcie.

 

Zadania powiatu określone w ustawie o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu ON

realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

 1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  • rehabilitacji społecznej,
  • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
 2. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
 3. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji
  z prowadzonej działalności
  oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej…….
 5. dofinansowanie:
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
  i środki pomocnicze przyznawane ON na podstawie odrębnych przepisów,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • rehabilitacji dzieci i młodzieży;
 1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 2. zlecanie zadań (z zakresu rehabilitacji społecznej: fundacjom i organizacjom pozarządowym przez PFRON, samorząd województwa lub powiatu na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

 

Zadania własne powiatu w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy

 

 1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 2. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą
  w rodzinie;
 3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 4. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej;

 1. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 2. opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podstawy prawne działalności PCPR

 • Uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Uchwały Nr XII/85/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim;
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz 332. );
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721
  z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1483 z późn. zm. );
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Najważniejsze funkcje PCPR

 • funkcja dostarczyciela usług pomocy i integracji społecznej dla grup docelowych określonych przepisami;
 • funkcja wspomagająca gminy w udostępnianiu usług pomocy i integracji społecznej o charakterze ponadgminnym dla mieszkańców gmin wchodzących w skład powiatu;
 • funkcja nadzorcza nad powiatowymi jops;
 • funkcja doradcza wobec otoczenia m.in. ops i organizacji pozarządowych.

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Gąsiorowska

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

Dyspozytor Karolina Pacuska

email: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 728-095-851

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Katarzyna Liskowiak e-mail:  k.liskowiak@pcprndm.pl     tel. 22 365 01 26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

Starszy Pracownik Socjalny Joanna Sitek

e-mail:j.sitek@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Monika Klukowska

e.mail: m.klukowska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-32

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Podinspektor Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje