PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

PROGRAM WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III 2024

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2024 r. realizowane będą następujące obszary programu:

1. Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2. Obszaru B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania;

3. Obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4. Obszaru D – likwidacja barier transportowych;

5. Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach  dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6. Obszaru F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7. Obszaru G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu oraz wysokość dofinansowania:

1. Obszar A  – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Wysokość dofinansowania wynosi do 176.000 zł, przy czym dofinansowanie PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć 35% sumy poniesionych kosztów tego projektu.

2. Obszaru C - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosi do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w współdzieli socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

3. Obszaru D 

·               placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

·        Wysokość dofinansowania:

  • 144.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 117.500 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 351.500 zł dla autobusów;

·        Dofinansowanie PFRON na realizację projektów nie może przekroczyć:

  • 75% sumy poniesionych kosztów projektu dotyczącego placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • 85% sumy poniesionych kosztów projektu dotyczącego warsztatów terapii zajęciowej

4. Obszaru F  – warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192.000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

 

Wnioski dotyczące obszarów  B,  C,  D,  F, i  G  programu będą przyjmowane w siedzibie PCPR ul. Chemików 6 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  w terminie do 23 lutego 2024 r.     

  • wyrownywanie różnic między regionami grafika

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje