PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

EDYCJA 2022

 • PLAKAT AOON (002)-1POWIAT NOWODWORSKI1

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W roku 2022 Powiat Nowodworski realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 76.800 zł.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Usługi pomocy asystenta w szczególności mogą polegać na:

 • Wsparciu w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu
 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce
 • Załatwianiu spraw urzędowych
 • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Asystent świadczy usługi:

 • 7 dni w tygodniu
 • Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest os osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

Ważne:

 • W czasie korzystania z usługi asystenta nie mogą być świadczone-w tych samych godzinach-usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej
 • Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów

Program rusza od 07 marca 2022 r i trwa do 31 grudnia 2022r.

Uczestnik, bez względu na sytuację materialną, nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

EDYCJA 2021

 • Plakat Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  • autor: I. Trzcińska PCPR, data: 2021-08-10

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego- Funduszu Solidarnościowego.

wartość dofinansowania – 55 550 zł

całkowita wartość zadania – 55 550 zł

Okres realizacji: od kwietnia 2021 roku do grudnia 2021 roku

W dniu 04 maja 2021 roku władze powiatu nowodworskiego reprezentowane przez Starostę Krzysztofa Kapustę, Pawła Calaka, a także Skarbnika Ewy Kałuzińskiej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzki w Warszawie zawarli umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji: od kwietnia 2021 roku do grudnia 2021 roku.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechniania usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Celem nadrzędnym staje się więc dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Głównym celem Programu jest:

 Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zadania do realizacji w ramach Programu:

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, ma na celu pomoc uczestnikom w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w Powiecie Nowodworskim dla: 8 osób niepełnosprawnych, w tym 6 osób z  orzeczenie o znacznym stopni niepełnosprawności i 2 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności umiarkowanej wydane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zadanie realizowane będzie w formie zapewnienia usług asystenta osobistego polegających na pomocy asystenta osobom niepełnosprawnym (beneficjentom) w takich czynnościach jak:
a) wyjście, powrót lub dojazdy w wybrane przez beneficjenta miejsca,
b) zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału beneficjenta przy ich realizacji,
c) załatwianie spraw urzędowych,
d) nawiązywanie kontaktu / współpracy z różnymi organizacjami,
e) korzystanie z dóbr kultury (kino, teatr, muzeum, galerie sztuki, wystawy, itp.),
f)  wykonywanie czynności dnia codziennego.

 • autor: I. Trzcińska PCPR, data: 2021-08-10

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Gąsiorowska

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

Dyspozytor Karolina Pacuska

email: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 728-095-851

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Katarzyna Liskowiak e-mail:  k.liskowiak@pcprndm.pl     tel. 22 365 01 26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

Starszy Pracownik Socjalny Joanna Sitek

e-mail:j.sitek@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Monika Klukowska

e.mail: m.klukowska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-32

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Podinspektor Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje