Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Odnośniki

Menu

Treść

Pomoc integracyjna na terenie RP

Pomoc integracyjna przysługuje uchodźcom, którzy w Polsce uzyskali:

– status uchodźcy
– ochronę uzupełniającą

Pomoc ta jest udzielana tylko w ramach programu integracji(IPI). Przyznanie pomocy jest poprzedzone wywiadem środowiskowym (w miejscu zamieszkania), to znaczy po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej materialnej, zawodowej, znajomości języka polskiego wnioskodawcy i członków jego rodziny oraz po uzgodnieniu programu integracyjnego.

Pomoc ta ma na celu wsparcie procesu integracji, a przysługuje uchodźcom od miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpili z wnioskiem o jej udzielenie wraz
z kompletem dokumentów. Pomoc dla przebywających w ośrodku dla cudzoziemców przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym opuścili ośrodek.

Pomoc udzielana jest na okres do 12 miesięcy, licząc od miesiąca złożenia kompletnego wniosku, po uprzednim rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodziny (wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania) i opracowaniu indywidualnego programu integracji(IPI).

Pomoc obejmuje:

 • Świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego

Przyznane środki mogą być wydatkowane na bieżące utrzymanie, w tym
w szczególności na wyżywienie, ubranie, obuwie, opłaty związanych z utrzymaniem mieszkania, leczenie, zakup środków higieny. Świadczenia te mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

 • Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Są one opłacane najczęściej wobec osób, które z racji wieku lub niepełnosprawności, poprzez rejestrację Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne nie mogą być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

 • Specjalistyczne poradnictwo

Specjalistyczne poradnictwo obejmuje udzielanie rad, wskazówek, opinii, informacji wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności Można w szczególności wyróżnić poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, pedagogiczne Porady są  udzielane osobom legitymującym się odpowiednim wykształceniem i specjalizującym  się w dziedzinie, w ramach której udzielają pomocy.

Wysokość świadczeń pieniężnych:

 1. minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą –  w wysokości 606 zł,
 2.  maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
  w wysokości 1335 zł,

Jednak zróżnicowaną kwotowo z podziałem na okres do 6 miesięcy i od 7 do 12 miesięcy -  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 07.04.2015 r. (Dz. U. poz. 515  z późn. zm.)

 1. Świadczenia pieniężne są przyznawane w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44.

Warunkiem przyznania pomocy integracyjnej dla uchodźcy jest:

 • legitymowanie się nadanym w Polsce przez Prezesa Urzędu ds. Cudzoziemców – statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą;
 • złożenie wniosku  o objęcie pomocą integracyjną wraz z kompletem dokumentów, tj. kopami: decyzji o nadaniu statusu uchodźcy/ uzyskaniu ochrony uzupełniającej, karty pobytu, Genewskiego dokumentu podróży (w przypadku uchodźców) – w terminie 60 dni od otrzymania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej nie pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem Polski; Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Polsce w/w formę ochrony;
 • umożliwienie pracownikowi socjalnemu rozpoznanie sytuacji życiowej cudzoziemca poprzez przeprowadzenie w miejscu jego zamieszkania wywiadu środowiskowego;
 • podpisanie uzgodnionego wspólnie z pracownikiem socjalnym indywidualnego programu integracji.

 

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax: 22 765 94 90, e-mail: sekretariat@pcprndm.pl
NIP: 531 16 30 473, REGON: 014975653

Godziny urzędowania:

poniedziałek w godz. 900  - 1700, wtorek -piątek w godz. 800 - 1600

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 90

 

DZIAŁ  ADMINISTRACYJNO – FINANSOWY

Główny specjalista/Psycholog Anna Wdowczyk

e-mail: a.wdowczyk@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 91

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 93

Księgowy Katarzyna Dąbrowska

e-mail: k.dabrowska@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 93

Inspektor ds. kadr Beata Kasiak

e-mail: b.kasiak@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 93

Konsultant prawny Barbara Królak

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 94

Podinspektor Magdalena Sędek

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 90

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 96

Pracownik Socjalny Joanna Kieszkowska

e-mail: j.kieszkowska@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 96

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Psycholog Sylwia Gardynik

e-mail: s.gardynik@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 90

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Barbara Malitka

e-mail: b.malitka@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 98

Pracownik Socjalny Magdalena Kosewska

e-mail: m.kosewska@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 98

Pracownik Socjalny Ilona Waladzińska

e-mail: i.waladzinska@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 95

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 95

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Lebensztejn

e-mail: j.lebensztejn@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 98

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 90

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

Pracownik Socjalny Marta Krosnowska

e-mail: m.krosnowska@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 97

Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 97

DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Specjalista Pracy Socjalnej Agnieszka Daniszewska

e-mail: a.daniszewska@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 99

Starszy Inspektor Adam Muzal

e-mail: a.muzal@pcprndm.pl, tel. 22 765 94 99

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.